GBRSRB
Početna
Foto
Video
Novosti
Katalozi
Kontakt

Biomasa

Obnovljivi Izvori Energije | Biomasa

Biomasa je organska supstanca biljnog ili životinjskog porekla i predstavlja jedan od izvora obnovljive energije koji se koristi u procesima sagorevanja ili se konvertuje u sistemima za proizvodnju energije (toplotne i električne).

Prema Direktivi EU broj 2003/30/EC od 08.05.2003., član 2., BIOMASA je biorazgradiva frakcija proizvoda, otpada i ostataka iz poljoprivrede (uključujući i biljne i životinjske supstance), šumarstva i drvne industrije, kao i biorazgradive frakcije iz komunalnog i industrijskog otpada čije je korišćenje u energetici dopušteno, u skladu sa odgovarajućim propisom iz oblasti zaštite životne sredine.

Biomasa je javlja u prirodi ili kao nus proizvod čovekovih delatnosti u više pojavnih oblika od kojih su neki:

 • otpad biljnog porekla iz poljoprivrede i šumarstva,
 • otpad biljnog porekla iz prehrambene industrije (za proizvodnju toplotne energije),
 • vlaknasti biljni otpad iz proizvodnje celuloze i papira iz celuloze (za proizvodnju toplotne energije iz procesa ko-insineracije),
 • otpad poreklom iz drvno prerađivačke industrije (osim drvnog otpada koji može da sadrži halogenovana organska jedinjenja ili teške metale poreklom iz sredstava za zaštitu drveta).

   

Biomasa se javlja u:

 • čvrstom (briketirana biomasa),
 • tečnom (biodizel, bioetanol, biometanol) i
 • gasovitom agregatnom stanju npr. biogas, deponijski gas).

 

Biomasa biljnog porekla predstavlja produkt procesa fotosinteze u biljnim organizmima. Biomasa životinjskog porekla nastaje kao produkt- ostatak u procesu ishrane životinja. Ovako objašnjen pojam je veoma širok, ali osnovni koncept je da se biomasa stalno troši i obnavlja, u ciklusu kruženja materije i proticanja energije u prirodi. Čovek, svojim akvinostima, povećava količinu biomase koja kruži u životnoj sredini. Biomasu čine proizvodi biljnog i životinjskog porekla (neiskorišćeni delovi drvno-prerađivačke industrije, poljoprivredne proizvodnje, prehrambene industrije, komunalnog otpada organskog porekla i sl.). U poljoprivrednoj proizvodnji ostaje velika količina neiskorišćene biomase. Takođe, u ratarskom proizvodnom procesu ostaju značajne količine bio otpada: ostaci pri rezidbi stabala voća, vinove loze i maslina, slama, kukuruzovina, stabljike suncokreta, i sl.

                                                    

Pažljivo planiranim postupkom upravljanja šumskim potencijalom, povećava se prinos biomase koji se može ostvariti iz oblasti šumarstva, odnosno ostatak biomase koja se dobija iz drvno-prerađivačke industrije. Republika Srbija, koja je pretežno poljoprivredna zemlja, poseduje veliki potencijal korišćenja biomase poreklom od poljoprivrede, šumarstva i industrije prerade drveta. Na narednoj slici može da se vidi značaj i potencijal biomase u Srbiji i u okolnim zemljama, poredeći sve OIE.

Tehnički iskoristiv godišnji energetski potencijal biomase u Republici Srbiji iznosi oko 2.7 Mtoe (Mtoe - miliona tona ekvivalentne nafte). Energetski potencijal biomase od šumarstva i drvne industrije (seča drveća i ostaci od drveća proizvedeni u toku primarne i/ili industrijske prerade drveta) se procenjuje na približno 1.0 Mtoe, dok bi oko 1.7 Mtoe potiče od poljoprivredne biomase (poljoprivrednog otpada i ostataka iz ratarstva, uključujući i tečno stajsko đubrivo). Biomasa se tradicionalno koristi za proizvodnju toplotne energije i procenjena je na 0.3 Mtoe 2008. godine, što je ekvivalent energiji prirodnog gasa u vrednosti od 637 miliona USD.

GREEN GROUP koristi biomasu u sistemima Održivog Razvoja u sledeće svrhe, što je u skladu sa odredbama Akcionog plana EU Komisije za rad sa biomasom:

 • zagrevanje stambenih jedinica i industrijskih pogona korišćenjem peleta ili briketa  poreklom od biomase,
 • ko-sagorevanje ili potpuna zamena loženja mazuta ili uglja u toplanama,
 • kogeneracija - proizvodnja električne struje i toplotne energije korišćenjem ostataka iz poljoprivrede i drvne industrije i
 • proizvodnja biogoriva.

 

Industrijalizacijom društva, energetske potrebe neprestalno rastu. S obrirom da su depoi neobnovljivih izvora enerije, pre svega fosilnih goriva, ograničeni, i značajno exploatisani, korišćenje obnovljivih izvora energije predstavljaju jedino održivo rešenje energetskih problema savremenog industrijskog društva. U Republici Srbiji i zemljama Balkana evidentan je problem energetske zavnisnosti s obzirom da su količine konvencionalnih energenata ograničene, ali se procenjuje da je energetski potencijal obnovljivih izvora energije, pre svega biomase signifikantan.

    

Privreda, posebno poljoprivreda i šumarstvo predstavljaju značajne potrošaće energije, ali i veoma važne potencijalne izvore energije i to OIE pretežno.

Procenjuje se da je ukupan godišnji potencijal obnovljivih izvora energije u Srbiji i okolnim zemljama jednak gotovo polovini godišnje potrebe zemlje za energijom. Korišćenje obnovljivih izvora energije doprinosi razvoju lokalne industrije, odnosno primeni novih tehnologija i povećanju zapošljavanja.

Pronađite nas na: