GBRSRB
Početna
Foto
Video
Novosti
Katalozi
Kontakt

Mega USBF – PPOV

Zaštita životne sredine | Prečišćavanje otpadnih voda | Mega USBF - PPOV


Spektar upotrebe Sistema - Postrojenja za Prečišćavanje Otpadnih Voda velikog obima

 

Mega USBF – PPOV (postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda) monoblok postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda su dizajnirana za tretiranje najvećih količina otpadnih voda, od 1,000 do 500,000 ES – broj ekvivalentnih stanovnika. Njihov kapacitet je dovoljan za veća sela, gradove i metropole. Ova vrsta postrojenja je dizajnirana za tretman praktično svih vrsta biološki zagađenih otpadnih voda, kako komunalnog tako i industrijskog karaktera. Upotreba sistema Mega USBF - PPOV može da bude usmerena ka rekonstrukciji starih postrojenja PPOV preradu otpadnih voda u cilju intenziviranja procesa, kako u smislu unapređenja njihovih kapaciteta i efikasnosti tretmana.

Sistem je jedinstven i ne zahteva dodatno proširenje postrojenja za preradu; fleksibilan dizajn tehnoloških sistema unutar strukture omogućava rekonstrukciju sedimentacije i aeraciju rezervoara konvencionalnog postrojenja za tretman u jedinicama Mega USBF - PPOV monoblok reaktora. Ovaj koncept postiže velike investicione uštede, kako u konstrukciji novih i rekonstrukcije klasičnih postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.

 

Tehnički dizajn

Mega USBF – PPOV razlikuje se od drugih tipova USBF procesa u geometriji i tehnološkoj strukturi unutar sistema. Umesto kupastog oblika koristi se jedan prizmatični, koji dovodi do funkcionalnog prostora za biološki tretman procesa. Modularni karakter monoblok Mega USBF – PPOV tipa omogućava značajnu fleksibilnost kapaciteta, čuvajući mogućnost za jednostavan prenos supstance i omogučava instaliranje u svim oblicima bilo gde u svetu. Mega USBF – PPOV tip integriše u jednom basenu sve procese za prečišćavanje. Sa serijom Mega USBF tehnološki unutar strukture su najčešće ubacuju sve komponente u betonske velike bazene. Međutim, fleksibilnost unutrašnje strukture geometrijskog rasporeda omogućava korišćenje kružnih bazena i može se podesiti za različite dubine. Dizajn struktura u bazenu koriste materijal od pocinkovanog ili nerđajućeg čelika ili kompozitnih materijala. Aeracioni sistem ispunjava najzahtevnije kriterijuma i omogućava smanjene investicione troškove i pouzdanost rada. Za proces tercijarnog prečišćavanja postupak koristi microscreen metodu koji eliminiše ostatke koji su nerazgrađeni i vrši uklanjanje fosfora. Mega USBF – PPOV monoblok sistemi su veoma kompaktni i zahtevaju mnogo manje izgrađenih površina, čime je omogućena uvećana energetska efikasnost USBF procesa u odnosu na druge starije sisteme. Mega USBF – PPOV mogu biti projektovani u vidu impresivne industrijske arhitekture na mestu za tretman otpadnih voda

 

 

Prednosti Mega USBF – PPOV

Visoka efikasnost prerade otpadnih voda korišćenjem tehnologije USBF proizvodi prečišćenu vodu pogodnu ne samo za direktno ispuštanje u kanalizacioni sistem, već pogodnu i za reciklažu za različite tehnološke svrhe. Parametri prečišćene vode ispunjavaju najstrožije EU kriterijume. Efekat prečišćavanja Mega USBF je veoma visoka, i kreće se u rasponu od 90 do 98%, (sa prosečnim vrednostima efikasnosti prečišćavanja za pojedine materije BOD5 oko 95%, SS oko 90%, NL oko 95%, N-NH4 oko 98%).

 

Niski početni troškovi za implementaciju

Mega USBF – PPOV imaju manje potrebe za veličinom izgrađenog prostora u odnosu na klasična postrojenja, jer ne postoji potreba da se izgrade bazeni za sedimentaciju. Iz tih razloga postoje značajne finansijske uštede.

  

 

Niski troškovi održavanja

Minimalni zahtevi za rad ljudi, niska potrošnja električne energije, autoregulatorni proces, mali obim proizvodnje viška mulja, pružaju vrlo niske troškove.


Fleksibilnost dizajna

USBF tehnologija je jedan od najfleksibilnijih tehnologije za rekonstrukciju i intenziviranju starih. Instalacija tehnoloških unutrašnjih struktura u već postojeće rezervoare da poveća svoje kapacitete do 40%. Zato nema potrebe graditi nove rezervoara ili vršiti proširenje postojeće rezervoare


Hidraulička fleksibilnost

U sredinama sa značajnim sezonskim promenama broja stanovništva povećava se unutrašnja tehnološka struktura i uzani sistemi se mogu podeliti u nekoliko ulaznih sistema. Ovaj sistem omogućava da radi u odgovarajući broj sekcija

 

U potpunosti eliminiše prisutnost odornih mirisa

Anaerobni tretman se koristi u našim Mega USBF – PPOV sistemima, što potpuno isključuje raspadajuće procese, koji su izvor mirisa

 

Operativna pouzdanost

Jednostavna struktura od naših pogona i svom godišnjim dobima, proveren dizajn, obezbeđuje visoku pouzdanost i kvalitet rada sistema Mega USBF sa isporukom prerađene otpadne vode koja se može koristiti u drugim sistemima

Izgled postrojenja za preradu otpadnih voda - PPOV

Mašine koje su potrebne za sklapanje Postrojenja za Preradu Otpadnih Voda, moraju da izvrše:

 • Mehanički pred tretman otpadnih voda na ulazu
 • Pumpna stanica – za separaciju
 • Oprema za Bio-reaktor IBR sistem
 • Sistemi za distribuciju vazduha i mašine za uduvavanje
 • Sistemi za dalju obradu izdvojenog mulja
 • Oprema za vršenje tercijarnog tretmana
 • Sprovođenje tehnički obrađene vode (bilo u reku Belicu, ili u tehnički vodovod)

Prerada viška mulja koji se izdvoji iz celokupnog procesa se svodi na minimum jer se koristi proces niskog stepena aktivacije sa malim količinama u anaerobnom finalnom procesu (C). Princip prerade otpadnih voda sa USBF sistemom omogućava potpunu aerobnu stabilizaciju mulja, bez dalje potrebe za dodatnu stabilizaciju. Mulj je pre zgusnut u delu pred-zgušnjavanja koja je instalirana u zoni nitrifikacije reaktora. Mulj se zatim ispumpava u rezervoar koji skladišti mulj, gde se polaže i zgusne na oko 3% od čvrstih čestica. Obrađena voda se pumpa nazad u komoru za razdvajanje. Mulj se pumpa iz rezervoara do prostorije za odvodnjavanje opremljenu sa jednim sistemom centrifugiranja i sa stanicom za doziranje količine flokulanata. Konačni sadržaj mulja se suši na 20% čvrstih čestica i dalje se odlaže radi ostvarenja sušenje mulja, gde mulj po svojim karakteristikama u potpunosti zadovoljava karakteristike navedenih EU direktiva i može se direktno koristiti za procese kompostiranja, odnosno dobijanja prirodnog đubriva. Pošto je mulj već biološki obrađen, sadržaj ugljenika u ovoj biomasi je mali te bi upotreba navedene količine biomase iz CPPOV postrojenja bila mala za proizvodnju biogasa. Ostatak mulja se može iskoristiti kao dodatak za biogas postrojenje i ukoliko se ostvare uslovi za nabavku dovoljne količine biomase za biogas proizvodnju preporučljivo je da biogas postrojenje radi pored CPPOV čime se povećava energetska efikasnost i stepen upotrebljivosti materijala iz CPPOV i poljoprivredne biomase za minimalno 10%.

Pri implementaciji postrojenja neophodno je da se tempo vrši prema ugovorenom rasporedu konstrukcija i prema ugovorenim uslovima. Osnovni uslovi koje je neophodno ispuniti na mestu instaliranja, kako bi instaliranje bilo efikasno i optimalno:

 • Kompleks pri instaliranju mora da ima mesta da primi opremu za manipulaciju i građevinske ili zemljane radove na mestu implementacije (kran, bageri, rovokopači...),
 • Mora biti obezbeđen izvor električne energije 230V/50Hz u toku celog instalacionog perioda (prema ispitivanim uslovima pitanje električne energije je rešeno),
 • Obezbeđeno skladište za skupu opremu, gde se skladište može zaključati i osigurati,
 • Neophodni uslovi za normalan rad radnika,
 • Izvor vode, npr iz reke za punjenje rezervoara za testiranje rada postrojenja,
 • Pristupni putevi moraju da izdrže težine opreme, kranova i mehanizacije i mesto na kojem se instalira treba da bude ograđeno,
 • Potrebno je da se osiguraju osnovni uslovi za bezbedan rad,
 • Prateći objekti moraju biti konstruisani prema utvrđenoj dokumentaciji i rad nad tim objektima preuzima izvođač do kompletiranja rada postrojenja.

 

Pozitivni efekti na okolinu

Sa smanjenjem količine štetnih materija iz otpadnih voda omogućava se cirkulacija vode koja je tehnički ispravna, što direktno poboljšava opšte zdravstveno stanje ljudi u regionu i okolnih opština. Smanjena je mogućnost za kontaminaciju izvora pitke vode i tehničke vode koja služi za zalivanje, čime se poboljšava kvalitet dobijenih poljoprivrednih proizvoda. Sa izgradnjom novog CPPOV, tehnička voda koja nastaje nakon procesa prerade može da se sprovede kroz novi sistem tehničkog vodovoda, gde bi ta voda uglavnom služila za navodnjavanje omogućavajući veću iskoristivost vodnih potencijala opštine. Pored tehničke vode, nakon rada postrojenja kao produkt ostaje i biomasa, koja je u potpunosti biološki obrađena i koja se može iskoristiti za dobijanje komposta – organskog đubriva. Komercijalizacija ovog procesa može dovesti do dodatnih prihoda za postrojenje čime se skraćuje period isplativosti. Poštovanjem regulativa EU o obradi otpadnih voda, rejting opština za investicije se poboljšava i povećava se mogućnost za direktne strane investicije.

Pronađite nas na: